Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/a/a/u58035/public_html/index.php on line 16
AAATAXI - Taxi služba NONSTOP - POLEP
         
KONTAKT: 0915 97 22 47, 0905 90 79 40, 0903 90 79 40
Stanovište: Autobusová stanica
Text Text Text Text Text Text

PREPRAVNÝ PORIADOK

Pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

Názov taxislužby: AAA TAXI

Prevádzkovateľ: TEMA SK, s.r.o.

Poľská 5, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36223492

Konateľ spoločnosti a vedúci dopravy: Peter Lukáč

Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti: 0025199

Kontakt: 0915 972 247, 0905 907 940

 
 

Prepravný poriadok taxislužby je vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. PP upravuje prepravné podmienky vykonávania taxislužby a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

 2. PP nadobúda platnosť dňom udelenia koncesie v zmysle zákona NR SR 56/2012.

 3. Obsah PP je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia – vo vozidle taxislužby súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

 

 

Čl. II

Vymedzenie základných pojmov

 1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb uzavretej s taxislužbou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy v súlade so stanovenou tarifou.

 2. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu PP a tarifnú povinnosť podľa tarify.

 3. Dopravca ponúka poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby – ak bolo v súlade s VZN mesta takéto určené a uhradené, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciu objednávkovej služby.

 4. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy nachádza s vozidlom taxislužby, alebo vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky, alebo aj prostredníctvom dispečingu.

 5. Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

 

Čl. III

Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby

 

 1. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby /toto ustanovenie platí od 4. decembra 2013/ - (ďalej len preukaz vodiča). Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby, alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.

 2. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa PP najmä:

 • Prepraviť bezpečne cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich, alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

 • Používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo voľné alebo obsadené cestujúcim alebo zadanou objednávkou.

 • Naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť.

 • Umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie.

 • Uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia, inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich.

 • Vziať iného cestujúceho môže len so súhlasom cestujúceho, alebo na jeho návrh, to neplatí ak ide o cestujúceho nastupujúceho na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich a vo vozidle je voľné miesto alebo ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb.

 • Vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom, kópia v papierovej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby, resp. bloček z tlačiarne taxametra.

 • Mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča taxislužby od 4.12.2013.

 • Mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky – cenník a umožniť cestujúcemu na požiadanie do nich nahliadnuť.

 1. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu, alebo nedokončiť začatú prepravu, ak :

- to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie, alebo dopravnej nehody.

- správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa alebo iné okolnosti vzbudzujú vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby.

- vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy.

- cestujúci napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje, alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby.

- cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej počestnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore. Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z týchto dôvodov je povinný ohlásiť to

dispečingu s cieľom zabezpečiť pre cestujúceho pristavenie iného vhodného vozidla taxislužby, alebo inému vodičovi taxislužby, ktorý má vhodné vozidlo.

 

Čl. IV

Vozidlo taxislužby

 

 1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.

 2. Je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ zriadil, inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu.

 3. Má pevne zabudovaný funkčný taxameter splňujúci požiadavky na určené meradla, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom ( od 1.1.2014), taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých

miestach na pravidelnej trase prepravy.

 1. Má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného, to neplatí ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorý zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

 2. Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenému cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.

 3. Je vybavené pevným, alebo odnímateľných strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI.

 4. Musí umožniť prepravu najmenej 50kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

 5. Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru vodiča a cestujúcich.

 6. Je podľa osvedčenia schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb vrátane vodiča.

 

Čl. V

Osobitné povinnosti dopravcu

 

 1. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, PP a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

 2. Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zák. NR SR č. 8/2009 Z. z.

 3. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie PP.

 4. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.

 5. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

 6. Ak sú splnené podmienky tohto PP poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len prepravná povinnosť).

 7. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

 1. Osvedčenie o technickom preukaze alebo osvedčenie o evidencii vozidla

 2. Doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného

 3. Doklad o zaplatení cestnej dane

 4. Overenú kópiu koncesnej listiny

 5. Tarifný poriadok taxislužby

 6. Tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného

 7. Doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI.

 8. Doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách

 9. Doklad o STK a EK

 10. Platný vodičský preukaz, preukaz vodiča taxislužby

 11. Vierohodné poverenie prevádzkovateľa osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom na výkon taxislužby.

 12. Preukaz totožnosti

 

 

Čl. VI

Stanovište taxislužby

 

 1. Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim osobnými autami taxislužby.

 2. Stanovište je označené:

 1. Vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu.

 2. Zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.

 1. Na stanovišti môžu stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

 2. Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

 3. Dopravca ma prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

 4. Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo osobnej taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

 5. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný dať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

 1. číslo dokladu,

 2. evidenčné číslo vozidla,

 3. dátum jazdy,

 4. obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,

 5. východiskové a cieľové miesto prepravy,

 6. zaplatené cestovné s DPH a bez DPH,

 7. podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

 

Čl. VII

Nakladanie s nájdenými vecami

 

 1. Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.

 2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi,

 1. ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

 1. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybností o hodnoverností jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia:

 1. Ak sa vlastník vecí do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu ( napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci,

 2. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, prípadne vec do vlastníctva štátu

 1. Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktorá tvorí 10% ceny nálezu:

 1. Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezcu má voči vlastníkovi,

a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

 1. Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa §451 a následne Občianskeho zákonníka.

 

Čl. VIII

Zmluva o preprave osôb

 

 1. Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

 2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu,

 1. rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.

 1. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

 2. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. VI ods. 7 prepravného poriadku.

 3. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok PP.

 4. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. III ods. 3 PP.

 5. Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok PP, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby,

 1. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

 

Čl. IX

Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia PP.

 2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

 3. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky PP.

 

Čl. X

Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa PP cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa §763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu,

 1. náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,

 2. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

 3. svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

Čl. XI

Riešenie škôd

 1. Škody, ktoré vznikli z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

 2. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažností alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.

 3. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

 

Čl. XII

Mimoriadna udalosť

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) podľa prepravy taxislužbou sa považuje:

 1. dopravná nehoda

 2. požiar vozidla,

 3. úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby,

 1. Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšetkým:

 1. bezodkladne zastaviť vozidlo

 2. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,

 3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

 4. urobiť vhodné opatrenia aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie

 1. Ak pri MU došlo k zraneniu osôb alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok stanovenej minimálnej mzdy, je vodič taxislužby povinný:

 1. ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polície

 2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU

 3. zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU,

 4. informovať o tejto skutočnosti dopravcu

 

Čl. XIII

Záverečné ustanovenie

 1. Tento PP nadobúda účinnosť dňom udelenia koncesnej listiny: 1.4.2014

 

 

 

Peter Lukáč

konateľ TEMA SK, s.r.o.